top of page

Algemene Voorwaarden Hondenschool Canis Patronus, ingeschreven in de KvK onder nummer 73727148 en gevestigd te Maarn (3951 XM) aan de Eikenlaan 8.

 

Artikel  1: Definities en geldigheid:                                                                                                                                                          

 -Onder de hondenschool vallen alle activiteiten tijdens het lesgeven en opvoeden van de honden door of in opdracht van Canis Patronus.

-Kynologisch Instructeur:  Caroline Krabshuis.                                                                                                      

-Cursist: Iedere hondeneigenaar en/of geleider die er voor gekozen heeft les te volgen bij Canis Patronus.

 

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle met Canis Patronus gemaakte afspraken en worden door de cursist uitdrukkelijk erkend. Mondeling gemaakte afspraken dienen schriftelijk te worden bevestigd.

 

Artikel 2: Cursusgeld dient vooraf volledig te worden voldaan. Er word in beginsel geen restitutie verleend.

 

Artikel 3: Afwezigheid tijdens de lessen dient vooraf te worden gemeld. Indien afzegging binnen 24 uur voor aanvang van de cursus volgt, worden de kosten van de betreffende cursus doorberekend aan cursist en volgt er voor dat deel geen restitutie. Lessen die door Canis Patronus zelf worden afgezegd worden vervangen op een nader te bepalen tijdstip of datum.

 

Artikel 4: Cursisten trainen altijd voor eigen rekening en risico en blijven te allen tijde zelf aansprakelijk voor gemaakte schade en/of letsel, veroorzaakt door zichzelf of hun hond. Ook dienen cursisten zelf op het welzijn van hun hond te blijven letten. De cursist beschikt over een goede WA-verzekering waarop zijn honden zijn mee verzekerd.  De cursist houdt zijn hond aan de lijn en bij andere mensen en dieren vandaan tenzij de instructeur andere aanwijzingen daarover geeft.

 

Artikel 5: Hondenschool Canis Patronus is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van

eigendommen voor, tijdens of na afloop van de cursus, tenzij er sprake is van een toerekenbare tekortkoming zijdens Canis Patronus. Indien Canis Patronus aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het betaalde cursusbedrag. Canis Patronus kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven de door de cursist gewenste resultaten.

 

Artikel 6: Omdat wij veel in het bos en dorp trainen waar allerlei honden komen (met en zonder entingen) en omdat er meningsverschil bestaat over het al dan niet enten of titteren van honden- blijft dat wat ons betreft uw eigen keuze en verantwoording. Uw hond dient wel gezond te zijn! Bij twijfel over de gezondheidstoestand van de hond zal een gezondheidsverklaring  van een dierenarts worden gevraagd. Indien de cursist zijn hond niet heeft geënt, en deze hond een ziekte krijgt of overdraagt aan een andere hond, is de cursist daar zelf voor verantwoordelijk en aansprakelijk. Indien partijen een tijdelijke opvang bij Canis Patronus overeenkomen, bijvoorbeeld voor een opvoedtraject, is de cursist gehouden om vooraf een gezondheidsverklaring  van een dierenarts te verstrekken.

 

Artikel 7: Indien uw hond loops, tijdelijke letsel heeft, of iets anders mankeert dient u vooraf overleg met Canis Patronus te hebben, waarbij Canis Patronus bepaalt of en in hoeverre de hond deel kan nemen aan de cursus.

 

Artikel 8: Minderjarigen, onder de 12 jaar, mogen uitsluitend onder begeleiding van een volwassene aan de cursus deelnemen en dienen de lessen niet te verstoren. Kinderen tussen de 12 en 17 jaar mogen alleen met toestemming van hun ouders deelnemen aan de cursussen.

 

Artikel 9: Indien een hond agressief gedrag vertoont kan hij, indien dit een risico voor de andere cursisten oplevert, van de cursus weggestuurd worden.

 

Artikel 10: I.v.m. de huidige wetgeving zal alle door u gegeven persoonlijke informatie uitsluitend gebruikt worden voor administratieve doeleinden en om u te kunnen bereiken met lesinformatie.

 

Artikel 11: Foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de lessen kunnen worden gebruikt als lesmateriaal en alleen met uw toestemming gebruikt worden voor de website en/ of Facebook. Cursist  maakt hiervoor een keuze  op het inschrijfformulier.

 

Artikel 12: Hondenschool Canis Patronus behoudt zich het recht voor de cursist te weigeren als hij niet naar de aanwijzingen van de instructeur luistert, zichzelf, zijn hond, of anderen in gevaar brengt of hulpmiddelen of straffen gebruikt die hondonvriendelijk zijn.

 

Artikel 13: De cursist verklaart de algemene voorwaarden te hebben gelezen en verklaart met de inhoud in te stemmen voordat hij overgaat tot inschrijving.

 

Artikel 14: Het intellectueel eigendom op alle door Canis Patronus uitgegeven lesmateriaal, verstrekte cursussen en dergelijke rusten bij en blijven berusten bij Canis Patronus.

 

Artikel 14: Nederlands recht is van toepassing. De rechtbank vallende onder de vestigingsplaats van Canis Patronus is bevoegd kennis te nemen over geschillen tussen partijen. Als enig onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, blijven de overige Voorwaarden onverminderd van kracht.

bottom of page